سهامداران

درصد مالکیت سهامداران شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس

میزان سهام توسعه طلوع خلیج فارس در شرکت های تابعه